Přínos projektu životnímu prostředí

Vztah projektu k životnímu prostředí a regeneraci nevyužitých zón

Předkládaný projekt je příkladem ideálního spojení rozvoje ekonomických aktivit a výrazných inovačních snah v oblasti ochrany životního prostředí. Realizace projektu, spočívající ve vybudování výzkumného a vývojového oddělení, přináší revoluční produkt, který umožní efektivní likvidaci tuhého komunálního odpadu, představujícího jednu z nejvýznamnějších složek dlouhodobého poškozování životního prostředí. Situace kolem skládkování TKO se v současné době stává kritickou. Velké množství skládek přestává kapacitně vyhovovat a nové dosud nejsou budovány. V souvislosti se vznikem sběrných dvorů na vesnicích i v okolí měst problémy naopak spíše narůstají, protože nejsou vybaveny žádnou třídící technikou, a jejich fungování se tak stává příčinou dalšího zatěžování životního prostředí. Samotné skládky představují pro životní prostředí spíše rizikové oblasti (z hlediska ekologie, ale např. jsou zde významná hygienická rizika), navíc se vůbec nezohledňuje skutečnost, že se na nich vyskytuje velké množství nevyužité energie. Velký problém přestavují také černé skládky tuhého komunálního odpadu, pohozené ojeté pneumatiky apod.

Třídící linka, výstupní produkt nového výzkumného a vývojového oddělení společnosti MA servis s.r.o., umožní nahradit ruční třídění odpadu, které je nehygienické, s ohledem na energetický potenciál odpadu. Protože obsluha nebude v kontaktu s odpadem, bude moci být linka využita i při likvidaci starých a kontaminovaných skládek komunálního odpadu.

Úspěšná realizace projektu tedy významným způsobem zlepší kvalitu životního prostředí především z dlouhodobého hlediska.